Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Branddetectie

Voor een gerust gevoel

Op het vlak van branddetectie is Ardovlam een van de marktleiders in België: sedert de oprichting in 1990 voorzagen we al meer dan 14.000 dossiers van een effectieve en efficiënte detectie. We houden terdege rekening met omgevingsfactoren want die kunnen de betrouwbaarheid van een detectiesysteem sterk beïnvloeden.

Onze expertise gaat van klassieke centrales tot analoog adresseerbare centrales, luchtanalysesystemen (voor moeilijk toegankelijke ruimtes, koel- en vriesruimtes, atriums,..) tot adresseerbare temperatuursensorsystemen (vb. tunnels) of video smoke detectie. Een brandbeheersysteem geeft u een visuele voorstelling aanduiding van detectoren, drukknoppen op de beveiligde site en mogelijkheid tot monitoring.

De configuratie van een branddetectiesysteem vergt een grondige studie. Daarom is de ervaring en de kennis van de projectleider van groot belang.

Een grondige voorstudie, een juiste programmering en het regelmatige onderhoud van de installatie garanderen een correcte werking wanneer nodig en voorkomen irritatie bij gebruikers omwille van valse meldingen.

Een hulpmiddel hierbij is bijvoorbeeld om de brandcentrale over ip te koppelen met het www ; dit heeft vele voordelen voor de gebruiker, met name:

 • De gebruiker heeft online kennis van de status van zijn systeem, in het bijzonder kennis van alarmen of storingen, een vervuilde detector,..
 • De connectie laat een snelle online interventie toe door Ardovlam, indien hierom verzocht wordt,
 • Ardovlam heeft een zicht op de status van het systeem en kan anticiperen op breuk, vervuiling, valse alarmen,..


Studie en ontwerp

 • Uitwerking van het plan, al dan niet volgens een specifiek lastenboek, de S21-100-norm, omgevingsfactoren (stof, hitte, explosiegevaar, elektrische afscherming,...);
 • Meest geschikte inplanting van de detectiepunten;
 • Coördinatie van de keuring door een erkend keuringsorganisme indien gewenst;
 • Aanwezigheid bij de keuring

Installatie en indienststelling

 • Coördinatie van de uitvoering volgens de voorschriften
 • Programmering van de centrale
 • Aanmaak van sturingen naar HVAC, deuren, sirenes, een meldkamer,..
 • Indienststelling van de installatie
 • Controle van de installatie
 • Opmaak technisch dossier

Onderhoud en herstelling

 • Permanentie voor service, elke dag de klok rond;
 • Onderhoudscontracten
 • Remote monitoring via beheerssoftware (over IP)
Bekijk de referenties

Producten

Bekijk de producten voor brand- en gasdetectie

Analoge brandmeldcentrale

Bij een intelligente centrale worden de detectoren continu bevraagd en wordt er een brandmelding gegeven wanneer er veranderingen optreden in het signaal van de detector. Een andere benaming is "adresseerbaar " m.a.w. elke aangesloten detector of drukknop heeft een eigen adres. Ardovlam verzorgt de service voor volgende merken: Limotec, Honeywell (Morley), Bosch FPA.

Conventionele brandmeldcentrale

Bij conventionele centrales wordt het gebouw ingedeeld in zones en worden de detectoren per zone op een kring gegroepeerd en wordt per zone een melding voorzien op het bedieningspaneel voor alle detectoren van die zone. Handmelders worden op afzonderlijke zones geplaatst.

Ardovlam verzorgt service voor een breed gamma aan klassieke centrales waaronder : Limotec, GE Aritech, Honeywell, Bosch Security Systems.

Rookdetectoren

Rookdetectoren zijn sensoren die in een ruimte worden aangebracht en die reageren op de rookontwikkeling bij het begin van een brand: de samenstelling van de omgevingslucht verandert en de elektrische weerstand van rook is verschillend ten opzichte van die van zuivere lucht. Rookdetectoren reageren op deze fenomenen. Het meest voorkomende type is de optische rookdetector.

Warmtedetectoren

Bij de hittedetectoren vindt men twee types: de detectoren die op een vaste temperatuur zijn afgesteld en detectoren die reageren op een snelle temperatuursverhoging  (thermovelocimetrisch).

Beam detectoren

Beamdetectoren ontdekken brand door de verstoring van een (infrarood) lichtstraal door de rookgassen. Zij worden vooral gebruikt voor de bescherming van grote of hoge ruimtes, waar de puntdetectoren ofwel te traag zouden reageren omwille van de hoogte, ofwel te duur uitvallen omwille van het aantal.

Een multispectrum beamdetector (bvb OSID) werkt op een verandering van de UV én de IR lichtstralen en is aldus minder onderhevig aan valse alarmen. Tevens kunnen meerdere zenders gekoppeld worden met één ontvanger. Bekabeling aan de zenderzijde is niet nodig daar deze werkt op batterijen.

Stuurmodule

Een brandmeldcentrale kan uitgerust zijn met een module voor het aansturen van andere systemen, zoals blusinstallaties, airconditioning, rook- en warmteafvoer, het sluiten van branddeuren, het openmaken van nooduitgangen, het sturen van liften, het doormelden van een alarm of storing.

Manuele brandmelder

Manuele brandmelders zijn drukknoppen, waarmee een brandmelding kan in gang gezet worden.

Gasdetectiecentrales (methaan, butaan, propaan of CO) en detectoren

Detectie van brandbare gassen zoals methaan, butaan, propaan of een giftig gas zoals koolstofmonoxide. Er is slechts een beperkt bereik gas-/luchtconcentratie die een brandbaar mengsel gas oplevert. Dit bereik is specifiek voor elk gas en wordt begrensd door de bovenste (UEL) en onderste (LEL) explosiegrens.

Bluscommandocentrale

Een bluscommandocentrale is een autonoom controlepaneel voor het detecteren van een brandhaard en het aansturen van een vast opgestelde blusinstallatie.

Luchtanalysesystemen (airsampling)

Aanzuigsystemen worden vaak gebruikt waar zeer vroegtijdige alarmering gewenst is. Toepassingen zijn o.a.: moeilijk toegankelijke ruimtes: luchtschachten, verhoogde vloeren, monumenten, cleanrooms, koel- en vriesruimtes, hoogspanningsruimtes, atriums, kerken, tunnels,..

Sensor technology

Een branddetectieoplossing in extreem vervuilende omstandigheden waar een snelle en accurate detectie toch vereist is zoals tunnels, opslagruimtes van ontvlambare producten,..

Brand beheerssystemen

Een visuele voorstelling op pc van de beveiligde site met aanduiding van de detectoren, drukknoppen, met storing en alarmindicaties, monitoring en sturing vanop pc,..

In functie van de toepassing kunnen er meerdere oplossingen aangeboden worden, gaande van een:

 • visualisatie van alle detectie-elementen met de mogelijkheid om vanop een pc de bediening van de centrale over te nemen
 • visualisatie van alle beveiligingselementen (brand en inbraakdetectie, cctv en toegangscontrole) om vanop een pc de bediening van al de beveiligingssystemen over te nemen (zie luik geïntegreerde beveiliging)
 • enkel visualisatie van alle beveiligingssystemen

Video rookdetectie (VSD)

De meest innovatieve oplossing inzake rookdetectie is de analyse van videobeelden. Deze technologie is voornamelijk toepasbaar in industriële omgevingen waar andere technologieën falen. Ardovlam heeft positieve ervaringen in bvb afvalverwerking.

 

 

Onderhoudscontract

Bekijk wat onze jaarlijkse controle inhoudt

Een standaard onderhoudscontract voor een brandmeldinstallatie omvat een jaarlijkse controle van de installatie.

Waarom zou u ingaan op een dergelijk voorstel ? Laat ons toe even kort de voordelen van een dergelijk contract voor u samen te vatten:

 • Een jaarlijkse controle van uw detectie installatie volgens de NBN S21-100 norm, hetgeen leidt tot een meer bedrijfszekere werking van uw installatie;
 • U neemt uw verantwoordelijkheid op want u handelt volgens de principes van een goede huisvader (zoals de NBN S21-100 voorschrijft)
 • Bij defect of storing geniet u van onze 24x7 helpdesk en wordt een herstelling aangevangen binnen de 8 uur na verzoek van uwentwege;
 • U betaalt een forfaitair bedrag voor de herstellingen en de onderhoudswerkzaamheden ter plaatse (behoudens enkele uitzonderingen);
 • U geniet van een korting op te factureren uurlonen (-15% op regieprijzen) en materialen (-7%).

Binnen deze context verwijzen we eveneens naar het KB 28 maart 2014 (zgn. Codex) dat een jaarlijks onderhoud van de brandmeldinstallatie door een deskundig persoon oplegt. Ardovlam nv beschikt over de nodige erkenning en expertise voor het technisch onderhoud van deze installatie.

Binnen meerdere sectoren is dit jaarlijks onderhoud tevens een jaarlijkse wettelijke verplichting: verblijfstoerisme, woonzorgcentra, ziekenhuizen, scholen,.. Contacteer ons voor meer info!

Wat omvat dit jaarlijks onderhoud dan ?

 • nazicht, testen en afregelen van de detectoren en de brandmelders (drukknoppen)
 • nazicht en testen van de deurmagneten en de waarschuwingssignalen (bellen, zoemers, sirenes,..)
 • nazicht en testen van de brandcentrale i.e.:
  • mechanische bevestiging
  • controle op verbinding en aansluiting,
  • elektronische componenten en zekeringen,
  • alle elementen met mechanisch bewegende delen, relais, schakelaars,
  • indicatielampen of led’s
  • ruststroom, open kring indicatie, alarmstroom,
  • batterij en laadinrichting, eventueel derde voeding,
 • nazicht en testen van de werking van de koepels, van de herhaalborden, van de sturing van de liften
 • nazicht overseining
 • controle aanwezigheid van het logboek, handleiding, installatieplan