Wij werken met cookies om uw surfervaring te verbeteren
Ok Meer Info

Kwaliteit

We voldoen aan de meest relevante wettelijke, veiligheids- en kwaliteitsnormen

Bosec certificaat

ARDOVLAM NV is gekwalificeerd als gespecialiseerd installateur van branddetectiesystemen op grond van de voorschriften van Assuralia en van de CEA (Europees Comité van de Verzekeringen) onder nr B-9066-FD 

BOSEC heeft als doel de certificatie (en de daaruit volgende opvolging) van alle methoden, systemen, producten en personen die betrekking hebben op de bescherming tegen brand en binnendringing. De leden van BOSEC zijn vertegenwoordigers van de ondernemingen, de gebruikers, de verzekeraars, de normalisatie, studie- en controle-instellingen en laboratoria.

ARDOVLAM NV is gekwalificeerd als gespecialiseerd installateur van branddetectiesystemen op grond van de voorschriften van Assuralia en van de CEA (Europees Comité van de Verzekeringen) onder nr B-9066-FD 

BOSEC heeft als doel de certificatie (en de daaruit volgende opvolging) van alle methoden, systemen, producten en personen die betrekking hebben op de bescherming tegen brand en binnendringing. De leden van BOSEC zijn vertegenwoordigers van de ondernemingen, de gebruikers, de verzekeraars, de normalisatie, studie- en controle-instellingen en laboratoria.

Incert certificaat

Incert is het kwaliteitslabel voor de Belgische alarmsector dat tot stand is gekomen door de samenwerking van de verschillende federaties van de beveiligingssector, de beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen (Assuralia), de verbruikers, de studiebureaus Beveiliging, het FOD Binnenlandse Zaken en de verzekeringsmakelaars.

Enkel de producten en beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken. Om deze certificatie te bekomen, moeten de beveiligingsondernemingen voldoen aan de Technische Nota T-015/2 (uitgegeven door het BEC) en moeten al hun installaties in overeenstemming met deze voorschriften verwezenlijkt worden.

De Incert-certificatie van de beveiligingsonderneming is gebaseerd op:
- De verificatie van de erkenning door het FOD Binnenlandse Zaken
- Een administratieve beoordeling
- Een technische beoordeling van verwezenlijkte installaties

Ardovlam is Incert gecertifieerd onder het nummer B-1560

Incert is het kwaliteitslabel voor de Belgische alarmsector dat tot stand is gekomen door de samenwerking van de verschillende federaties van de beveiligingssector, de beroepsvereniging der verzekeringsondernemingen (Assuralia), de verbruikers, de studiebureaus Beveiliging, het FOD Binnenlandse Zaken en de verzekeringsmakelaars.

Enkel de producten en beveiligingsondernemingen die naar behoren gecertificeerd zijn, mogen het INCERT-merk gebruiken. Om deze certificatie te bekomen, moeten de beveiligingsondernemingen voldoen aan de Technische Nota T-015/2 (uitgegeven door het BEC) en moeten al hun installaties in overeenstemming met deze voorschriften verwezenlijkt worden.

De Incert-certificatie van de beveiligingsonderneming is gebaseerd op:
- De verificatie van de erkenning door het FOD Binnenlandse Zaken
- Een administratieve beoordeling
- Een technische beoordeling van verwezenlijkte installaties

Ardovlam is Incert gecertifieerd onder het nummer B-1560

VCA** certificaat

​Daar waar de wetgever vroeger de aandacht van de ondernemingen voornamelijk gericht hield op de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers, heeft de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 het gezichtsveld verruimd naar het werken met derden. In deze situaties moeten er immers duidelijke afspraken gemaakt worden teneinde de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen te vrijwaren. De opdrachtgever moet erop toezien dat de opdrachtnemer (de aannemer of contractor) bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt. Daarnaast heeft elke opdrachtgever ook de plicht om onveilige aannemers te weren. Hoe dit alles moet gebeuren, vermeldt de Wet niet. Het is aan de opdrachtgever om hiervoor de gepaste manier te zoeken. Eén van de mogelijkheden die hij heeft, is een beroep doen op aannemers die een label, attest of certificaat hebben dat het toepassen van een veiligheidszorgsysteem aantoont. Er zijn verschillende veiligheidszorgsystemen ontwikkeld die de aannemers de mogelijkheid bieden aan te tonen dat zij de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van de opdrachtgever tot het minimum beperkt worden. Zo werd in Nederland, onder impuls van petrochemische bedrijven, het VCA-systeem ontwikkeld. Dit systeem richt zich in de eerste plaats tot de aannemers die meer risicovolle activiteiten uitvoeren. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

Waar VCA* primair bedoeld is voor onderaannemers, is VCA** voor hoofdaannemers bedoeld.

​Daar waar de wetgever vroeger de aandacht van de ondernemingen voornamelijk gericht hield op de veiligheid en de gezondheid van de eigen werknemers, heeft de Wet Welzijn van 4 augustus 1996 het gezichtsveld verruimd naar het werken met derden. In deze situaties moeten er immers duidelijke afspraken gemaakt worden teneinde de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle betrokkenen te vrijwaren. De opdrachtgever moet erop toezien dat de opdrachtnemer (de aannemer of contractor) bij het uitvoeren van de werken de nodige preventiemaatregelen in acht neemt. Daarnaast heeft elke opdrachtgever ook de plicht om onveilige aannemers te weren. Hoe dit alles moet gebeuren, vermeldt de Wet niet. Het is aan de opdrachtgever om hiervoor de gepaste manier te zoeken. Eén van de mogelijkheden die hij heeft, is een beroep doen op aannemers die een label, attest of certificaat hebben dat het toepassen van een veiligheidszorgsysteem aantoont. Er zijn verschillende veiligheidszorgsystemen ontwikkeld die de aannemers de mogelijkheid bieden aan te tonen dat zij de noodzakelijke preventiemaatregelen in acht nemen zodat de risico’s voor hun eigen werknemers en voor deze van de opdrachtgever tot het minimum beperkt worden. Zo werd in Nederland, onder impuls van petrochemische bedrijven, het VCA-systeem ontwikkeld. Dit systeem richt zich in de eerste plaats tot de aannemers die meer risicovolle activiteiten uitvoeren. VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een certificatieproces waarbij een certificatie-instelling op basis van een doorlichting van het bedrijf en zijn werklocaties nagaat of de aanvrager voldoet aan de beoordelingscriteria voor certificatie van VCA.

Waar VCA* primair bedoeld is voor onderaannemers, is VCA** voor hoofdaannemers bedoeld.

ISO 9001 certificaat

De internationale norm ISO 9001 beschrijft de eisen voor een kwaliteitssysteem. Deze norm bevat eisen waarmee een organisatie:

- haar bekwaamheid aantoont om conforme producten te leveren, die voldoen aan de klanteneisen en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;
- zorgt voor klantentevredenheid door effectieve toepassing van het systeem, met inbegrip van continu verbetering.

Ardovlam is gecertifieerd volgens de norm ISO 9001 voor haar totale activiteit van studie, ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van beveiligingssystemen voor brand- en gasdetectie, inbraakdetectie, camerabewaking en toegangscontrole.

De internationale norm ISO 9001 beschrijft de eisen voor een kwaliteitssysteem. Deze norm bevat eisen waarmee een organisatie:

- haar bekwaamheid aantoont om conforme producten te leveren, die voldoen aan de klanteneisen en aan van toepassing zijnde wettelijke voorschriften;
- zorgt voor klantentevredenheid door effectieve toepassing van het systeem, met inbegrip van continu verbetering.

Ardovlam is gecertifieerd volgens de norm ISO 9001 voor haar totale activiteit van studie, ontwerp, fabricage, installatie, onderhoud en herstelling van beveiligingssystemen voor brand- en gasdetectie, inbraakdetectie, camerabewaking en toegangscontrole.

Erkenning beveiligingsonderneming

De wet van 10 april 1990 en de KB's 13 juni 2002 en 7 april 2003 regelen de voorwaarden voor het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming. Deze hebben onder meer betrekking op:

- De opleidingsvereisten van het personeel
- De technische uitrusting voor het veilig beheer van klantendossiers
- De 24 x 7 bereikbaarheid en interventieplicht binnen de 8 uur

ARDOVLAM NV erkenningnr.: 20 01 172 19

De wet van 10 april 1990 en de KB's 13 juni 2002 en 7 april 2003 regelen de voorwaarden voor het verkrijgen van een erkenning als beveiligingsonderneming. Deze hebben onder meer betrekking op:

- De opleidingsvereisten van het personeel
- De technische uitrusting voor het veilig beheer van klantendossiers
- De 24 x 7 bereikbaarheid en interventieplicht binnen de 8 uur

ARDOVLAM NV erkenningnr.: 20 01 172 19

Erkenning installateur branddetectie

Op 20 mei 2010 werd de wet van kracht waarbij de activiteit van installatie en onderhoud van systemen en centrales om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, opgenomen werd als activiteit in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die deze activiteit wenst uit te oefenen of aan te bieden, gehouden is hiervoor een erkenning te bekomen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Ardovlam bezit deze wettelijke erkenning.

Op 20 mei 2010 werd de wet van kracht waarbij de activiteit van installatie en onderhoud van systemen en centrales om brand, gaslekken en ontploffingen te voorkomen of vast te stellen, opgenomen werd als activiteit in de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die deze activiteit wenst uit te oefenen of aan te bieden, gehouden is hiervoor een erkenning te bekomen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Ardovlam bezit deze wettelijke erkenning.