Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience de navigation
Ok Plus d'info

Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Bij niet betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een conventionele rente verschuldigd zijn overeenkomstig het tarief dat voortvloeit uit de wet van 2 augustus 2002 en dit vanaf voornoemde vervaldag.

 2. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling op de vervaldag zonder geldige reden zal, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd worden met 12 % met een minimum van € 125,00 en een maximum van € 2.500,00 zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Het niet betalen van één factuur op de vervaldag, maakt automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.

 3. De geleverde goederen blijven onze eigendom zolang ze niet volledig zijn betaald. In geval van vertraging van betaling, behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen tot volledige betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling en met uitsluiting van elke vordering tot schadevergoeding van de koper.

 4. Alle geschillen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken of vredegerechten van het gerechtelijke arrondissement KORTRIJK.

 5. Klachten betreffende de geleverde goederen moeten ons, om ontvankelijk te kunnen zijn, binnen de acht dagen na levering schriftelijk bekend gemaakt worden met verwijzing naar het nummer van de leveringsbon. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde.

 6. Onvolledige levering van een bestelling mag geen aanleiding geven tot weigering van betaling van de factuur voor de geleverde goederen. De betaling van de facturen mag in geen geval afhankelijk gesteld worden van de werking of plaatsing van de toestellen.

 7. Indien de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending der goederen, van de koper de geschikte waarborgen voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Indien de koper ons geen voldoening schenkt, hebben wij het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren.

 8. Ingeval geleverde producten en/of diensten gebrekkig zouden zijn, kan de verkoper noch ten aanzien van de koper, noch ten aanzien van derden nooit tot meer gehouden zijn dan het voor deze producten en/of diensten gefactureerde bedrag. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de directe en/of indirecte gevolgen van het desbetreffende gebrek, onder meer inzake winstderving, kosten, schade aan goederen, schade aan derden. De koper dient de verkoper dan ook te vrijwaren voor om het even welke aanspraken uitgaande van derden.

 9. De verplichte Recupel bijdrage dekt enkel de kosten die Recupel heeft voor administratie en verslaggeving en niet voor verzameling en verwerking. Eventuele lasten van afvalverwerking zijn niet op Ardovlam te verhalen.

10. De klant is gehouden tijdens de duur van de werken uitgevoerd door Ardovlam afstand van verhaal te voorzien in de brandverzekering waar de werken worden uitgevoerd voor het gedeelte van de schade boven € 2.500.000,00 EUR. Ardovlam gaat er automatisch van uit dat dit werd aangevraagd door de klant bij haar brandverzekeraar en dit voor de aanvang en tijdens de volledige duur van de werken. De klant zal op eenvoudig verzoek van Ardovlam een attest voorleggen van haar brandverzekeraar als bewijs van dit afstand van verhaal. In ieder geval kan er op Ardovlam geen verhaal worden uitgeoefend voor schade - waarvoor zij aansprakelijk is - boven de € 2.500.000,00.

11. Een interventie naar aanleiding van een technische herstelling heeft enkel betrekking op het door de Gebruiker gesignaleerde defect. Ardovlam nv voert enkel bij een onderhoud een volledige controle op de installatie uit en wijst derhalve elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot schade voortkomend uit andere niet gesignaleerde gebreken mogelijks aanwezig in de installatie. Elke gevraagde herstelling wordt onder dit voorbehoud uitgevoerd.